salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

Manastiri

Manastirea Sf. Ioan cel Nou - Suceava - Monument UNESCO

 • PDF


Catedrala si resedinta mitropolitana a Moldovei timp de peste 150 de ani, Manastirea Sfantul Ioan cel Nou din Suceava este cel mai important si impetuos asezamant religios si istoric din fosta capitala a Tarii Moldovei. Celebra manastire, care adaposteste moastele Sfantului Ioan cel Nou, impresioneaza si azi prin ritmul si armonia elementelor arhitectonice, prin ingemanarea dintre falnicii copaci, arborii ornamentali si turlele semete ale bisericii si clopotnitei sau prin unitatea simfonica a intregului ansamblu.

Manastirea Hagigadar

 • PDF

La iesirea din municipiul Suceava spre Falticeni exista un lacas de cult unde, spun majoritatea oamenilor, toate dorintele ti se implinesc. Acest locas este biserica Manastirii Hagigadar, cunoscuta si sub numele de Biserica Dorintelor. Manastirea Hagigadar este un lacas de cult armenesc construit in anul 1512 in satul Bulai, comuna Moara – judetul Suceava. Manastirea se afla situata pe dreapta drumului ce leaga orasul Falticeni de Suceava, la o distanta de aproximativ 3 kilometri de municipiul Suceava.

Manastirea se afla pe culmea unui deal cunoscut sub numele de “Dealul lui Bulai” special parca inaltat pentru a gazdui lacasul sfint. Panta este inclinata si accesul este posibil numai pe jos, insa acest lucru nu ii impiedica pe oameni sa urce drumul in genunchi, pana la poarta.

Manastirea Zamca

 • PDF

Manastirea Zamca, situata in extremitatea de vest a orasului Suceava, mentionata pentru prima data in anul 1415, manastirea impresioneaza prin dimensiunile sale si elementele gotice si clasice cu motive orientale. Se considera a fi ctitorita de armenii refugiati de timpuriu in Moldova, o lunga perioada de timp fiind si sediul episcopiei armene. Manastirea Zamca, situata in extremitatea de vest a orasului, pe platoul Arenilor, are propriile sale legende, care traiesc inca in zidurile sale, in cladirile ce au rezistat cu indirjire asediului timpului si al cotropitorilor.

Manastirea Rasca

 • PDF

Ansamblul de la M?n?stirea Râ?ca situat pe valea râului cu acela?i nume, este construit în mai multe etape. În 1512 Bogdan al III-lea a zidit chiliile, iar în 1540 episcopul Romanului Macarie, împreun? cu logof?tul Ioan ?i Teodor Bal?, a zidit biserica cu hramul "Sf. Nicolae". Din porunca domnitorului Petru Rare?, în jurul bisericii se construiesc ziduri înalte ?i puternice cu creneluri ?i turn, lucrare terminat? în 1542. Biserica este de mici dimensiuni, cu fresce bogat aurite. În perioada 1611-1617 marele vornic Costea Bacioc adaug? un impun?tor exonarthex m?rind considerabil capacitatea edificiului. Ini?ial construc?ia era de plan triconc (având turla original? pe naos, în prezent cea de-a doua turl? se afl? pe pridvorul închis. În biseric? sunt icoane vechi ?i lespezi funerare (sec. XV-XVI).

Manastirea Bogdana

 • PDF

Biserica Sfântul Nicolae este prima construc?ie religioas? de piatr? din Moldova p?strat? în forma ei original?, nealterat? pân? ast?zi, fiind considerat? un adev?rat document de na?tere a arhitecturii Moldovei.
Ctitorit? în jurul anului 1360 de voievodul Bogdan I (1359-1365) drept mul?umire adus? lui Dumnezeu pentru izbânda în luptele pentru constituirea statului liber ?i independent Moldova, acest sfânt loca? de închinare avea s?-i fie necropol? lui ?i familiei sale.

Manastirea Probota - Monument UNESCO

 • PDF

Probota, prima ctitorie a domnitorului Petru Rare?, este ridicat? în 1530 pe locul consacrat de o bisericu?? din lemn (1398) ?i alta din piatr? (în jur de 1440) ale c?rei urme se mai v?d în vecinatate; “probota” înseamn? fr??ie, desigur, a slujitorilor bisericii.
M?n?stirea Probota sau Sfântul Nicolae din Poiana Siretului, s-a bucurat de aten?ia deosebit? a lui ?tefan cel Mare pentru faptul c? aici odihneau osemintele mamei sale († 1465).
Din documentele care s-au p?strat, rezult? c? m?n?stirea avea 8 sate care se bucurau de drepturi depline, fiind scoase de sub controlul dreg?torilor domne?ti (hrisoavele din 16 februarie 1459 ?i 19 august 1472). Preo?ii din satele m?n?stirii erau sco?i de sub autoritatea chiriarhului locului sau a protopopului ?i pu?i sub cea a egumenului înc? din perioada de domnie a lui Alex?ndrel Vod? (27 iunie 1449). Printr-un hrisov din 9 iulie 1466, se acordau alte numeroase danii domne?ti, astfel c? M?n?stirea Probota a ajuns una din cele mai înzestrate din Moldova.

Manastirea Arbore

 • PDF


În 1503 Luca Arbore, unul dintre marii boieri ai lui ?tefan cel Mare, sfetnic de seam? al lui Bogdan al III-lea ?i tutore al lui ?tef?ni?? Vod?, cel care în 1497 a ap?rat cu curaj Cetatea de Scaun timp de trei s?pt?mâni împotriva asediului polon, cel care începând din 1486 a fost portarul Sucevei aproape 40 de ani, a ridicat un paraclis la Curtea sa situat? pe valea râului Solca.
În 1523 "în luna lui aprilie, în cetatea Hârl?ului, ?tefan Vod? (?tef?ni?? Vod?) au t?iat pre Arburie hatmanul, pe carile zic s?-l fi aflat cu hiclenie" (Grigore Ureche). Luca Arbore a fost înmormântat în ctitoria sa. Chivotul de mormânt al ctitoruliui (în pronaos) este apreciat ca cel mai valoros însemn funerar de stil gotic din Bucovina. 

Manastirea Humor - Monument UNESCO

 • PDF

M?n?stirea Humor este una dintre cele mai vestite ctitorii ale evului mediu moldovenesc. În p?durile nesfâr?ite de la poalele Obcinei Mari, Oan?, vornicul de la Suceava, întemeia loc de rug?ciune pe valea râului Humor dup? 1400, la vremea domniei lui Alexandru cel Bun. M?n?stirea Humor s-a bucurat de veniturile pe care le avea mo?tenite înc? de la ctitor ?i de la fiii s?i, fiind confirmate ?i de ?tefan cel Mare printr-un hrisov datat 25 aprilie 1475 (cinci sate, un munte, o slatin? ?i o prisac?). Se mai v?d ruinele zidurilor primei ctitorii în vecin?tatea actualei biserici a M?n?stirii Humor construit? în 1530 “cu cheltuiala ?i osteneala” logof?tului Teodor Bubuiog ?i a so?iei sale Anastasia, dup? cum men?ioneaz? pisania a?ezat? la intrare.

Pictura interioar?, cel pu?in par?ial realizat? de “Toma, zugrav de Suceava” (1535) p?streaz? schema iconografic? accentuând mi?carea ?i umanismul expresiilor (Cina cea de tain? - adsida altarului, Ospe?ia lui Avram - conca de sud, Tabloul votiv, Maica Domnului - cupola pronaosului). Sunt remarcabile icoanele de factur? bizantin? (sec. XVI), portretele ctitorilor (firidele gropni?ei) ?i pietrele de mormânt. 

Manastirea Voronet - Monument UNESCO

 • PDF


M?n?stirea Vorone?Man?stirea Vorone? este situat? in satul cu acela?i nume, la 36 km de Suceava ?i la numai 4 km de centrul ora?ului Gura Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui ?tefan cel Mare. Biserica a fost ridicat? in anul 1488 in numai patru luni ?i jum?tate ceea ce constituie un record pentru acea vreme.

Arhitectura

De mici propor?ii, cu plan trilobat, avand turla cu bolt? moldoveneasc? pe naos, biserica face parte dintre pu?inele monumente de arhitectur? religioas? din nordul Moldovei care-?i p?streaz? in mare m?sur? forma ini?ial?. În anul 1547 mitropolitul Grigore Ro?ca, v?r al lui Petru Rare? a ini?iat ad?ugirea unui pridvor inchis, pentru care adopt? o solu?ie unic?, in cadrul c?reia arhitectura este vizibil subordonat? decorului pictat: peretele de vest al pridvorului este un perete plin f?r? nici o deschidere, precum ?i pictarea zidurilor exterioare, din temelie pan? in strea?in?, lucr?ri ce au dat construc?iei o mare stralucire.

Manastirea Moldovita - Monument UNESCO

 • PDF


M?n?stirea Moldovi?aM?n?stirea Moldovi?a este una din vechile a?ez?ri c?lug?re?ti, cu un important ?i glorios trecut istoric, str?juitoare de veacuri la hotarul Moldovei de nord, situat? in comuna Vatra Moldovi?ei la o distan?? de circa 15 km de comuna Vama.Biserica pictat? a m?n?stirii este inscris? pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.Originea acestei m?n?stiri r?mane inv?luit? in negura vremii, tradi?ia aminte?te de existen?a ei inc? din timpul voievozilor Mu?atini, care au ocrotit-o.

Manastirea Sucevita - Monument UNESCO

 • PDF


M?n?stirea Sucevi?a M?n?stirea Sucevi?a este situat? pe valea raului Sucevi?a ?i este atestat? documentar la 1586 ca rezultat al ini?iativei mitropolitului Gheorghe Movil?. 
Monumentul este in realitate ctitorie comun? a familiilor Movile?tilor (mari boieri, c?rturari ?i chiar domnitori ai Moldovei ?i ??rii Romane?ti, sec. XVI-XVII). 
Construit in stilul arhitecturii moldovene?ti - imbinare de elemente de art? bizantin? ?i gotic?, la care se adaug? elemente de arhitectur? ale vechilor biserici de lemn din Moldova, edificiul, de mari propor?ii, p?streaz? planul trilobat ?i stilul statornicit in epoca lui ?tefan cel Mare, cu pridvorul inchis.